Privacybeleid

Stichting Hesselen Cultureel

Website adres is: www.hesselencultureel.nl.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Hesselen Cultureel verwerkt van haar donateurs en belangstellenden.
Als u donateur of belangstellende wordt van Stichting Hesselen Cultureel, of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Hesselen Cultureel verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Hesselen Cultureel, KvK nummer 4108560.
Het bestuur is bereikbaar via info@hesselencultureel.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Hesselen Cultureel en voor welk doel

In het kader van uw donateurschap of als belangstellende worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voornaam en achternaam
  • adresgegevens, eventueel postadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

Stichting Hesselen Cultureel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap en/of als belangstellende en de eventuele opzegging daarvan, voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie.
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Hesselen Cultureel.
  • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het donateurschap af te wikkelen.

Foto’s en fotograferen: tijdens de activiteiten van Stichting Hesselen Cultureel worden foto’s gemaakt. Als u deelneemt aan een activiteit van Stichting Hesselen Cultureel of als belangstellende een activiteit bezoekt geeft u aan er geen bezwaar tegen te hebben dat u op de foto komt. Deze foto’s zijn bestemd voor het fotoarchief van Stichting Hesselen Cultureel en kunnen worden gebruikt voor de website, sociale media en tentoonstellingen. Bij een eerste bezwaar wordt de betreffende foto verwijderd uit de tentoonstelling.

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Stichting Hesselen Cultureel en u te informeren over de ontwikkelingen van Stichting Hesselen Cultureel.

3. Bezwaartermijnen


Stichting Hesselen Cultureel verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap of als belangstellende tot maximaal een jaar na afloop van uw donateurschap of belangstellende. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Hesselen Cultureel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Hesselen Cultureel geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via het bestuur van Stichting Hesselen Cultureel kan een verzoek worden ingediend om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Hesselen Cultureel zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren
• Indien u bezwaar wilt maken tegen de(verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact worden opgenomen met het bestuur.
• Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Stichting Hesselen Cultureel uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan contact worden opgenomen met het bestuur.
• Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur via info@hesselencultureel.nl.

6. Cookies

Op deze website maken we gebruik van analytische cookies voor Matomo. Door middel van deze cookies krijgen we inzicht in het gebruik van de website. De gegevens die verzameld worden via deze cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om het functioneren van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Als u geen cookies toe wilt staan, dan kunt u dat instellen in uw browser of zet het vinkje onderaan deze pagina uit.

6. Wijzigingen


Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt.

Cookies verwijderen

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.